Főoldal » Hírek » Letörte a leengedett félsorompót - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 78 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy vas­úti átjá­ró­ba úgy haj­tott be, hogy a fény­so­rom­pó nem adott sza­bad jel­zést, majd átha­la­dá­sa során letör­te a leen­ge­dett félsorompót. 

A vád sze­rint a férfi 2022. feb­ru­ár 11-én, dél­után érke­zett a Pász­tó és Mát­ra­sző­lős közöt­ti vas­úti átjá­ró­hoz, ahol a fél­so­rom­pó le volt enged­ve, a fény­so­rom­pó pedig vil­lo­gó piros jel­zést adott. A vonat műsza­ki hiba miatt nem tudott menet­rend sze­rint elin­dul­ni a pász­tói vas­út­ál­lo­más­ról, ezért – mivel a vas­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok sze­rint ha a tilos jel­zést adó fény­so­rom­pó mel­lett 6 per­cig nem halad el a vonat, a beren­de­zés a jel­zés­sel tel­je­sen leáll –  a fény­so­rom­pó sötét­re vál­tott, ám a fél­so­rom­pó mind­két irány­ból leen­ge­dett álla­pot­ban maradt.

Az idős férfi figyel­men kívül hagy­ta, hogy a fény­so­rom­pó nem jelez sem­mit, és egy előt­te hala­dó jár­mű­vet követ­ve behaj­tott az átjá­ró­ba. Az átha­la­dás során a lezárt fél­so­rom­pót kike­rü­lő jármű mögött halad­va sze­mély­gép­ko­csi­já­nak jobb olda­lá­val a sorom­pó­rúd­nak ütkö­zött, azt letör­te, majd tovább haladt Mát­ra­sző­lős irányába.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de hat vonat a fél­so­rom­pó letö­ré­se után keresz­tül­ha­ladt a vas­úti átjá­rón, úgy, hogy az sorom­pó­val már nem volt biztosítva.

A bal­eset oka az volt, hogy a férfi meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­se­it, misze­rint a vas­úti átjá­rót meg­kö­ze­lí­te­ni csak foko­zott óva­tos­ság­gal sza­bad, meg­kö­ze­lí­tés és az átha­la­dás során ele­get kell tenni a vas­úti átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jel­zé­sek­nek, a jár­mű­vel meg kell állni, ha a sorom­pó vagy fél­so­rom­pó lezárt hely­zet­ben van, illet­ve a fény­so­rom­pó vil­lo­gó fehér jel­zést nem ad.

Az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat, a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a MÁV Zrt. 26.577 forin­tos kár­igé­nyé­nek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A vas­úti átjá­ró­ban tör­té­nő figyel­mes átha­la­dás­ra és az ott tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re hívja fel a figyel­met az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­za­tá­nak aláb­bi epi­zód­ja is: https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/