Főoldal » Hírek » Letörte a tükröt az ideges sofőr - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás és garáz­da­ság miatt emelt vádat egy 39 éves oros­há­zi férfi ellen, aki egy köz­le­ke­dé­si manő­vert sérel­mez­ve több Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen keresz­tül üldö­zött egy kis­buszt, majd letör­te annak vissza­pil­lan­tó tük­rét és betör­te az ablakát.

A vád sze­rint a férfi 2019. júli­us 23-án, 18 óra 30 perc­kor Szen­de­hely felől Rét­ság irá­nyá­ba veze­tett egy kis­buszt a 2. sz. főúton, ami­kor szá­má­ra várat­la­nul a jár­mű­ve elé sorolt egy másik kis­busz. Emi­att a vád­lott a főúton, majd Diós­je­nőn keresz­tül egé­szen Nóg­rád tele­pü­lé­sig üldöz­te őt, és ami­kor az úti­cél­já­hoz érve meg­állt, szit­ko­zód­va oda­sza­ladt, letör­te a kis­busz külső vissza­pil­lan­tó tük­rét, majd bele­ka­pasz­ko­dott a félig lehú­zott bal­ol­da­li ablak­üveg­be, és az úttest­re rán­tot­ta azt.

A Rét­sá­gi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon indult nyo­mo­zás során a vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és ígé­re­tet tett arra, hogy meg­fi­ze­ti a sér­tett kárát, így a nyo­mo­zást irá­nyí­tó Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa végett.

A Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je előtt indult köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban azon­ban a tet­tes végül nem fize­tett, így az ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge és a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt elle­ne. Vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság pénz­bün­te­tést szab­jon ki, és köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak mara­dék­ta­lan meg­té­rí­té­sé­re is.