Főoldal » Archív » Leütötte a kéregető férfit - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy kocs­má­ban leütött egy kére­ge­tő fér­fit.

A férfi 2018 augusz­tu­sá­ban Pécs bel­vá­ro­sá­ban egy sörö­ző kert­he­lyi­sé­gé­ben ita­lo­zott, ami­kor a presszó­ban meg­je­lent az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett.

A sér­tett a ven­dég­lá­tó egy­ség­ben tar­tóz­ko­dók közül töb­bek­től, így a vád­lot­tól is pénzt pró­bált kérni. A vád­lott közöl­te a kére­ge­tő­vel, hogy nem ad pénzt és a továb­bi­ak­ban hagy­ja őt békén.

A sér­tett ennek elle­né­re tovább foly­tat­ta a kére­ge­tést, és újra meg­pró­bált pénzt kérni a vád­lot­tól, aki ekkor egy alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet.

Az ököl­ütés követ­kez­té­ben a sér­tett elesett, pár másod­perc­re az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett két­ol­da­li állkapocscsont-törést szen­ve­dett el, mely 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­nek minő­sül.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.