Főoldal » Hírek » Leütötte a székről az ismerősét - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki nem tudta kikény­sze­rí­te­ni a bocsá­nat­ké­rést, ezért rátá­madt a sértettre.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó vád­lott 2023 novem­be­ré­ben egy kapos­vá­ri szó­ra­ko­zó­he­lyen cso­csó­zott az isme­rő­se­i­vel, ami­kor az egyik fia­tal férfi illet­len meg­jegy­zé­se­ket tett a barát­nő­jé­re. Ugyan­ez a férfi nem sok­kal később kiment az ita­lo­zó dohány­zás­ra kije­lölt tera­szá­ra, ahol a vád­lott fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem volt haj­lan­dó bocsá­na­tot kérni a nőtől.

A vád­lott ezért dühé­ben rátá­madt a sér­tett­re, aki már az első üté­sé­től a föld­re esett. A továb­bi bán­tal­ma­zás meg­elő­zé­se érde­ké­ben ekkor töb­ben a felek közé áll­tak, a vád­lot­tat azon­ban még a barát­nő­je sem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni abban, hogy újra ráves­se magát a másik fér­fi­ra, akit továb­bi, leg­alább nyolc alka­lom­mal meg­ütött ököl­lel, így okoz­va neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérüléseket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2024. janu­ár 8-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 130 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.