Főoldal » Archív » Leütötte és kirabolta a pultost

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 33 éves kis­kun­maj­sai férfi ellen, aki 2017. októ­ber 24-én egy kis­kun­maj­sai biszt­ró­ban leütöt­te a pul­tost és kész­pénzt, mobil­te­le­font, vala­mint sze­szes ita­lo­kat rabolt.

A vád­lott 2017. októ­ber 24-én este meg­je­lent egy kis­kun­maj­sai biszt­ró­ban, ahol akkor más ven­dég nem tar­tóz­ko­dott. A vád­lott a pul­tos­tól külön­bö­ző sze­szes ita­lo­kat kért, majd a pult mögé lépve fel­mér­te a hely­színt. Az alkal­mas pil­la­nat­ban, ami­kor a sér­tett köz­vet­len köze­lé­be került, egy­szer, nagy erő­vel, jobb ököl­lel meg­ütöt­te a csa­post, aki az ütés miatt össze­esett és esz­mé­let­le­nül a föld­re zuhant.

A vád­lott ekkor a pénz­tár­gép­hez lépett, ami­ből magá­hoz vett 41.000 forint papír­pénzt és a pult alól elvet­te a pul­tos 5.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját. A rabló magá­val vitt még két üveg whis­kyt is 15.000 forint érték­ben és elhagy­ta a hely­színt. Mene­kü­lés köz­ben azon­ban az ita­lo­kat össze­tör­te, míg a kész­pénz nagy részét rövi­de­sen elköltötte.

A rab­lás­sal oko­zott kár nem térült meg, ezért a pul­tos és a biszt­ró tulaj­do­no­sa kér­ték annak meg­té­rí­té­sét. A pul­tos férfi a bán­tal­ma­zás miatt a fején és a bal kar­ján 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a nagy erejű ököl­ütés súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket is okoz­ha­tott volna. A rend­őrök a rab­lót már a rab­lás más­nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vették.

A bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Őt a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a fegy­ház­ból fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.