Főoldal » Archív » Leütötte, és magára hagyta eszméletlen osztálytársát

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 19 éves Nóg­rád megyei fia­tal férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, hogy az esz­mé­le­tét veszt­ve a jár­dá­ra esett és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­em­ber 2019. októ­ber 3-án 23 óra körül Sal­gó­tar­ján­ban, egy busz­meg­ál­ló­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en ököl­lel arcon ütöt­te volt osz­tály­tár­sát, aki elesett, beütöt­te a fejét a beton­jár­dá­ba, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

A sér­tett vér­zés­sel és kopo­nya­űri leve­gő­gyü­lem­mel járó kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, a bán­tal­ma­zó­ja a vérző sérü­lés elle­né­re a jár­dán fekve magá­ra hagy­ta az esz­mé­let­len tár­sát.

Mint­hogy a 2000-ben szü­le­tett fia­tal bün­te­tett elő­éle­tű, és elle­ne jelen­leg is más súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek (rab­lás, cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás, köz­ok­irat­tal vissza­élés) miatt folyik eljá­rás, amely­ben soká­ig bűn­ügyi fel­ügye­let alatt is állt, a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt – fia­tal kora elle­né­re – a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és – a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.