Főoldal » Hírek » Levágta a nyomkövetőt egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek bűn­ügyi fel­ügye­le­tét a bíró­ság a rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban ren­del­te el, azon­ban a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­közt alig két hét múlva levág­ta, és isme­ret­len hely­re távozott.

Az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot koráb­ban azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki 2020. ápri­lis 02-án Tata­bá­nyán a sér­tet­tel együtt annak tele­fon­ján zenét hall­ga­tott, eköz­ben kikap­ta a sér­tett kezé­ből a tele­font, hogy azt ellop­ja. A sér­tet­től elvet­te az álta­la hasz­nált kerék­párt is. A sér­tett kérte vissza a tele­font és a kerék­párt, azon­ban az elkö­ve­tő az ello­pott dol­gok meg­tar­tá­sa végett a sér­tet­tet fejbe rúgta, és ököl­lel meg­ütöt­te. Az elkö­ve­tő a sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására.

A bíró­ság 2021. júli­us 6-án az elkö­ve­tő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, elő­ír­ta, hogy a meg­je­lölt tata­bá­nyai lakást enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el, vala­mint elren­del­te,  hogy a kény­szer­in­téz­ke­dést a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sá­val kell ellenőrizni.

A  férfi a tech­ni­kai esz­közt 2021. júli­us 19-én levág­ta a lábá­ról, majd a tata­bá­nyai lakást enge­dély nél­kül elhagy­ta azzal a cél­lal, hogy a bün­te­tő­el­já­rás alól vég­le­ge­sen kivon­ja magát, a ható­sá­gok előtt isme­ret­len hely­re távozott.

A  szö­kés­ben lévő fér­fit a tata­bá­nyai rend­őrök 2021. augusz­tus 8-án elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján lakos­sá­gi beje­len­tés nyo­mán elfog­ták, amely után a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

Az ügyész­ség a fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt is vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­hoz, a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyet egye­sít­se a rab­lás bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljáráshoz.