Főoldal » Archív » Levágta lábáról a nyomkövető technikai eszközt

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben rend­bír­ság kisza­bá­sa végett indít­ványt nyúj­tott be a bíró­ság­ra azzal a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő fér­fi­val szem­ben, aki a lábá­ra helye­zett nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­közt levág­ta és a szá­má­ra kije­lölt komá­ro­mi ingat­lant enge­dély nél­kül elhagyta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. júni­us 2-án éjsza­ka egy komá­ro­mi csa­lá­di ház hátsó abla­kát kéz­zel betör­te, és ala­pos kuta­tást köve­tő­en eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző 2 pár már­kás sport­ci­pő­ket. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 48.400 forint, amely nem térült meg.

A férfi külö­nös vissza­eső, leg­utóbb a bíró­ság cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélte.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a fér­fi­val szem­ben a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet a nyo­mo­zá­si bíró 2019. decem­ber 19. nap­ján ren­del­te el a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel. A bíró­ság elő­ír­ta köte­le­zett­ség­ként, hogy a kije­lölt komá­ro­mi lakást enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el, ennek meg­tar­tá­sát a ható­ság tech­ni­kai esz­köz­zel ellenőrzi.

A gya­nú­sí­tott azon­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it 2020. ápri­lis 18. nap­ján az éjje­li órák­ban meg­szeg­te, a lábá­ra helye­zett nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­közt levág­ta és a szá­má­ra tar­tóz­ko­dá­si hely­ként kije­lölt komá­ro­mi ingat­lan terü­le­tét enge­dély nél­kül elhagyta.

Emi­att az ügyész­ség vele szem­ben rend­bír­ság kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 200.000 forint rend­bír­sá­got sza­bott ki.