Főoldal » Archív » Leverte a védett fecskék fészkét egy tatabányai asszony - FOTÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 61 éves tata­bá­nyai asszonnyal szemben.

A mol­nár fecs­kék a máso­dik eme­le­ti tár­sas­há­zi lakás egyik abla­ka felet­ti külső falon rak­tak fész­ket, amely miatt az ablak­pár­kány madár­ürü­lék­kel volt szennye­zett. Az asszony ezt meg­elé­gel­te, ezért fel­in­dult álla­po­tá­ban, 2017. júli­us 01. nap­ján, dél­után egy bot­tal a fész­ket a benne lévő fió­kák­kal együtt lever­te, köz­ben azt kia­bál­ta, hogy elege van már abból, misze­rint a mada­rak össze­pisz­kít­ják az ablakát.

A levert fészek­ből három mol­nár fecs­ke fióka kihul­lott, és a zuha­nást köve­tő­en az egyik rög­tön, a másik kettő pár nap­pal később elpusztult.

A mol­nár fecs­ke az irány­adó jog­sza­bá­lyok sze­rint védett állat, ter­mé­szet­vé­del­mi érté­ke 50.000 Ft/egyed.

A ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az asszonnyal szem­ben a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.