Főoldal » Hírek » Lezáratlan autók kifosztására szakosodott - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint a tanya­vi­lá­got járva közel más­fél hónap lefor­gá­sa alatt 24 nyit­va hagyott autót fosz­tott ki.

A vád­irat sze­rint a férfi mun­ká­já­nak elvesz­té­sét köve­tő­en, 2020 nya­rán elha­tá­roz­ta, hogy lopá­sok­ból tesz szert pénz­re. Kisze­melt cél­pont­jai a beke­rí­tett tanyák udva­ra­in vagy az ingat­la­nok előtt, az út mel­lett lezá­rat­la­nul par­ko­ló autók vol­tak. Álta­lá­ban az éjsza­kai vagy a haj­na­li órák­ban a kerí­té­sen beugor­va jutott be a tanya­ud­var­ra és az ott hagyott, nyi­tott autó­ból pénz­tár­cát, kész­pénzt, iga­zol­vá­nyo­kat és ciga­ret­tát lopott. Leg­ki­sebb zsák­má­nya 1.000,- Ft volt, de elő­for­dult, hogy 100 ezer forin­tot meg­ha­la­dó forin­tot és eurót, egy alka­lom­mal pedig 650 ezer forin­tot tar­tal­ma­zó pénz­tár­cát sike­rült meg­sze­rez­nie az őri­zet­len autó­ból. Ame­lyik udvar­ban több jármű is állt, mind­egyi­ket átku­tat­ta, de elő­for­dult, hogy csak apró­pénzt sike­rült magá­val vin­nie. Az egyik tanyá­ba néhány nap múlva vissza­tért, de fel­lel­he­tő érték hiá­nyá­ban ez alka­lom­mal sem járt siker­rel.

Egyik eset­ben az autó utas­te­ré­ből egy éte­les doboz­zal teli háti­zsá­kot vitt magá­val, de mivel abban kész­pénzt nem talált, néhány száz méter­re a tanyá­tól meg­sza­ba­dult tőle. Csak­úgy, mint több eset­ben a lopott iga­zol­vá­nyok­tól, ami­ket mene­kü­lé­se során a közel­ben eldo­bott. A vád­lott a hely­szí­ni kihall­ga­tá­sa során a kis­kun­fél­egy­há­zi nyo­mo­zók­nak meg­mu­tat­ta, hol dobta el a lopott háti­zsá­kot, így ez eset­ben a kár utóbb meg­té­rült. A sér­tet­tek több­sé­ge azon­ban nem volt ilyen sze­ren­csés és töb­ben közü­lük a nyo­mo­zás során káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

A soro­zat­tol­vaj az össze­sen mint­egy 1,2 mil­lió forint össze­gű lopott pénzt fel­él­te.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit 24 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás­sal vádol­ja, ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.