Főoldal » Hírek » Lezárt járműben szállított migránsokat három román embercsempész - rendőrségi fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a három román állam­pol­gár­ral szem­ben, akik a jármű kívül­ről lezárt rak­te­ré­ben szál­lí­tot­tak 10 menekültet.

A vád­irat sze­rint a három férfi 2021. augusz­tus 16-án - isme­ret­len sze­méllyel tör­tént meg­ál­la­po­dás alap­ján -, haj­nal­ban 10 afgán állam­pol­gárt vett fel Doma­szék kör­nyé­kén egy pony­vás teher­gép­jár­mű rak­te­ré­be azért, hogy nyugat-európai úti cél­juk eléré­sé­hez segít­sé­get nyújt­sa­nak. A vád­lot­tak a mene­kül­tek jármű rak­te­ré­be való beszál­lá­sát köve­tő­en kívül­ről lekö­töz­ték a rako­dó­tér pony­vá­ját. A leve­gő­cse­rét egy, a pony­va tete­jén kivá­gott résen keresz­tül biz­to­sí­tot­ták, a nyí­lást pedig ragasz­tó sza­lag­gal lera­gasz­tot­ták. A rend­őr­ség az M6-os autó­pá­lya 40-es kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben ellen­őriz­te őket, így a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét leleplezte.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­su­kat indítványozta.

A rend­őr­ség képe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-besnyo-0