Főoldal » Archív » Libanoni embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a  fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki segít­sé­get nyúj­tott öt palesz­tin állam­pol­gár­nak abban, hogy Magyar­or­szág hatá­rát ille­gá­li­san átlép­jék.

A gyanú sze­rint a Kiszom­bo­ri Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség mun­ka­tár­sai 2019. decem­ber 9-én, haj­nal­ban, a vad­ka­me­ra jel­zé­se alap­ján, ellen­őr­zés alá von­tak öt, magu­kat palesz­tin állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, köz­tük két gye­re­ket. A sze­mé­lyek Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták.

Az iga­zol­ta­tás során gép­jár­mű­vel meg­ér­ke­zett a német­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott. Őt az intéz­ke­dő rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, majd meg­ál­la­pí­tot­ták, a gya­nú­sí­tott fel­ada­ta lett volna, hogy az ország terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő öt főt a jár­mű­vé­be fel­ve­gye, és Nyugat-Európába szál­lít­sa.

A járá­si ügyész­ség a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, az ellen a gya­nú­sí­tott illet­ve védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben.