Főoldal » Archív » Líbiai migránsokat csempésztek az elkövetők - a Komárom - Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­vel szem­ben, akik pén­zért, szer­ve­zet­ten, líbi­ai mig­rán­so­kat csem­pész­tek Ausztriába.

A fér­fi­ak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pén­zért mig­rán­so­kat ille­gá­li­san Bécs­be szál­lí­ta­nak. Ennek meg­fe­le­lő­en az egyik férfi útmu­ta­tá­sa alap­ján bűn­tár­sa 2016. feb­ru­ár 28. nap­ján, az állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő, 6 líbi­ai sze­mélyt vett fel Ásott­ha­lom mel­lett a gép­ko­csi­já­ba, és őket elő­ször egy házba vitte. Itt a két férfi meg­egye­zett velük abban, hogy ellen­ér­ték fejé­ben Bécs­be szál­lít­ják őket, ezért tőlük össze­sen 2.500 eurót (776.125,-Ft) vet­tek át.

Ezt köve­tő­en az egyik férfi a mig­rán­sok­kal együtt gép­ko­csi­val Bécs felé indult, majd az M0-ás kör­gyű­rű egyik lehaj­tó­já­nál fel­vet­te a har­ma­dik tár­su­kat. Ez a férfi szin­tén tudott arról, hogy mig­rán­so­kat csem­pész­nek, illet­ve ekkor a gép­ko­csi veze­té­sét is átvet­te, így a líbi­ai sze­mé­lyek a hátsó ülé­sen zsú­fo­lód­tak össze.

A rend­őr­ség az M1-es autó­pá­lyán, Tata­bá­nya köze­lé­ben a sze­mély­gép­ko­csit ellen­őr­zés alá vonta, és a líbi­ai állam­pol­gá­ro­kat, illet­ve az elkö­ve­tő­ket előállította.

Az elkö­ve­tők tud­tak arról, hogy a mig­rán­sok­nak nyugat-európai vég­cél­lal Magyar­or­szág­ra tör­té­nő ille­gá­lis elju­tá­sa több hóna­pon keresz­tül tartó, a mig­rán­sok szá­má­ra jelen­tős anya­gi teher­rel járó, szer­ve­zet­ten műkö­dő, össze­han­golt, egy­más­hoz lán­co­la­to­san kap­cso­ló­dó bűnö­zői cso­por­tok segít­sé­gé­vel tör­tén­het, és tevé­keny­sé­gük ehhez társul.

A járá­si ügyész­ség mind­há­rom fér­fi­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 19. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komá­rom - Esz­ter­gom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye