Főoldal » Hírek » Litván embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a lit­ván fér­fi­nak, aki 13 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csem­pé­szett és drog hatá­sa alatt a rend­őrök elől mene­kül­ve egy tanya udva­rá­ba hajtott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egy magyar honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. A gya­nú­sí­tott 2022. feb­ru­ár 12. nap­ján, éjjel 3 óra körül vett fel a jár­mű­be Zákány­szék kül­te­rü­le­tén 13, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re Szerbiából.

A férfi Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ni akar­ták. Az elkö­ve­tő azon­ban nem állt meg, nagy sebes­ség­gel tovább haj­tott, majd egy tanya udva­rá­ba  haj­tott, és futva elme­ne­kült. A rend­őrök rövid üldö­zés után a fér­fit elfog­ták, majd őri­zet­be vették.

A férfi elő­ál­lí­tá­sa­kor a vize­le­té­ből amfe­ta­mint mutat­tak ki, amit rövid­del azt meg­elő­ző­en fogyasztott.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott és elren­del­te a letartóztatást.