Főoldal » Hírek » Lomtalanításkor gyújtogatott – vádemelés – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy huszon­éves férfi egy évvel ezelőtt a VII. kerü­let­ben, a lom­ta­la­ní­tás­kor fel­hal­mo­zott kupa­cok közül hár­mat is meg­gyúj­tott, és táp­lál­ta a kelet­ke­ző tüze­ket. Két eset­ben köz­ve­szély is bekö­vet­ke­zett, ame­lyet a kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sa­i­nak hat­ha­tós fel­lé­pé­se szün­te­tett meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber 28-án az éjje­li órák­ban a VII. kerü­let, Rákó­czi úton, az éves lom­ta­la­ní­tás­kor utcá­ra kitett tár­gyak­ból fel­hal­mo­zott egyik kupa­cot egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta, amely ennek hatá­sá­ra meg­gyul­ladt. Ezután a férfi a kelet­ke­zett tüzet a tovább ter­je­dés érde­ké­ben táp­lál­ta. A tüzet egy szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr­jár­őr ész­lel­te, majd meg is kezd­te a tűz oltá­sát, miköz­ben érte­sí­tet­te a kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sa­it, akik a hely­szín­re érve a tüzet pár perc alatt elol­tot­ták. Ebben az eset­ben a vád­lott által oko­zott tűz - az épü­le­tek­ről való távol­sá­ga és a rövid időn belü­li beavat­ko­zás okán - érde­mi veszélyt nem jelentett.

A vád­lott a fen­ti­e­ket köve­tő­en tovább sétált, majd a Dohány utcá­ban az öngyúj­tó­já­val itt is meg­gyúj­tott egy lom­ta­la­ní­tás miatt fel­hal­mo­zott kupa­cot, amely­nek hatá­sá­ra csak­nem 9 m2 terü­le­ten tűz kelet­ke­zett. A vád­lott az álta­la gyúj­tott tüzet táp­lál­ta, ezál­tal az tovább­ter­jedt, a kupac mel­lett par­ko­ló egyik autó első lám­pá­ja meg­ol­vadt, vala­mint egy üzlet kira­ka­ta meg­re­pedt. A kira­kat üve­gé­ben mint­egy 130.000 forint, az autó­ban pedig több mint 350.000 forint kár kelet­ke­zett. A vád­lott által oko­zott tűz ebben az eset­ben épü­le­tet, illet­ve egyéb éghe­tő anya­go­kat veszé­lyez­te­tett, az átter­je­dés elma­ra­dá­sa a gyors és haté­kony tűz­ol­tói beavat­ko­zás­nak volt köszönhető.

A vád­lott ezután pár ház­zal arrébb ment, majd az öngyúj­tó­val ismét meg­gyúj­tott egy kupa­cot és a tüzet ezút­tal is táp­lál­ta. Ennél a tűz­eset­nél is fenn­állt a tűz épü­le­tek felé tör­té­nő tovább­ter­je­dé­sé­nek veszélye.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 2 rend­be­li köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és ren­del­je el egy koráb­bi, fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó videó az Ügyész­ség közös­sé­gi olda­lán, az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://www.facebook.com/watch/?v=420009889574471

A rend­őr­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szo-szerint-forro-nyomon-fogtak-el-a-gyujtogatot