Főoldal » Hírek » Lopás a garázssoron - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik esz­ter­go­mi gará­zsok­ból loptak. 

A vád­irat sze­rint a három férfi 2021. janu­ár 6-én, éjsza­ka, egy esz­ter­go­mi garázs ajta­já­ról a laka­tot lefe­szí­tet­ték, és onnan szer­szá­mo­kat és kerék­párt lop­tak 161.150 forint érték­ben. Az ellö­ve­tők ebből a garázs­ból ellop­tak egy másik, 105.000 forint érté­kű kerék­párt is. Tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, amint a két lopott kerék­pár­ral két tol­vaj elhaj­tott a helyszínről.

A három férfi a garázs­so­ron az egyik garázs ajta­ját is fel­fe­szí­tet­ték, onnan 50.500 forint érték­ben vit­tek el hor­gász­fel­sze­re­lé­se­ket, és szer­szá­mo­kat. A tet­te­sek két másik garázs­ból is lopni akar­tak, az egyik ajta­ját nem sike­rült fel­fe­szí­te­ni, a másik garázs­ban kutat­tak, de szá­muk­ra érték­kel bíró tár­gyat nem találtak.

Két férfi egy nyit­va hagyott gép­ko­csi­ból szer­szá­mo­kat és GPS-t vit­tek el 28.000 forint összeg­ben, vala­mint egy garázs­ba lakat lefe­szí­té­sé­vel men­tek be, és onnan törött táv­csö­vet, régi evő­esz­kö­zö­ket, jel­vé­nye­ket, és pálin­kát vit­tek el.

Az egyik férfi ötször volt bün­tet­ve, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, két társa büntetlen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a bün­tet­len elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.