Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Lopás és orvvadászat miatt indult eljárás egy volt rendőr ellen

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb kárt okozó lopás bűn­tet­te és orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy rend­őrt (aki idő­köz­ben a Rend­őr­ség­től lesze­relt) és civil tár­sát, akik enge­dély nél­kül lőt­tek ki és tulaj­do­ní­tot­tak el egy szarvasbikát.

A gyanú sze­rint a két – fegy­ver­vi­se­lé­si enge­déllyel és vadász­jeggyel ren­del­ke­ző, vadá­szat­ra jogo­sult - férfi 2016. szep­tem­ber 6. nap­ján az esti órák­ban szá­muk­ra ide­gen vadász­te­rü­le­ten, Buzsák tér­sé­gé­ben jogo­su­lat­la­nul, enge­dély nél­kül elej­tett egy 2.000.000,- Ft érté­kű, hetes agan­csos gím szar­vas­bi­kát. A kilőtt vadat a rend­őr gép­jár­mű­vé­vel az ő lakó­he­lyé­re szál­lí­tot­ták, ott annak fejét a tró­fe­á­val együtt levág­ták, majd a tete­met tovább­szál­lí­tot­ták. Eköz­ben von­ták őket Sző­lős­gyö­rök kül­te­rü­le­tén köz­úti ellen­őr­zés alá, így cse­lek­mé­nyük lelep­le­ző­dött. A rend­őr­nek a vad szál­lí­tá­sá­ra hasz­nált gép­jár­mű­vét lefoglalták.

A gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon védekeznek.

Kapos­vár, 2016. szep­tem­ber 22.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye