Főoldal » Hírek » Lopás mellett rablás is írható a sorozattolvaj társaság számlájára - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat azzal a 12 főből álló bűn­ban­dá­val szem­ben, akik fél év lefor­gá­sa alatt ország­szer­te nagyobb bevá­sár­ló köz­pon­tok üzle­te­i­ből par­fü­mö­ket, ruha­ne­mű­ket lop­tak el. Két eset­ben egyi­kük az erő­szak­tól sem riadt vissza azért, hogy az árut megtartsa.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­jai: 8 buda­pes­ti férfi és 4 nő 2019 szep­tem­be­ré­től 2020 feb­ru­ár­já­ban tör­tént elfo­gá­su­kig ország­szer­te nagyobb bevá­sár­ló­köz­pon­tok üzle­te­it fosz­to­gat­ták. Mód­sze­rük az volt, hogy egy­szer­re csak ketten-hárman jelen­tek meg a kisze­melt üzlet­ben, majd egy nagyobb mére­tű, kibé­lelt tás­ká­ba rej­tet­ték a lopott hol­mit. Érdek­lő­dé­sük a kutya­ru­hák­tól, kul­lancs­ir­tók­tól kezd­ve a már­kás par­fü­mö­kig, tás­ká­kig, ruha­ne­mű­kig szé­les körű volt.

A soro­zat­tol­va­jok a leg­na­gyobb zsák­má­nyu­kat egy buda­pes­ti dro­gé­ri­á­ban ejtet­ték, ahon­nan a bevált mód­szer­rel 54 üveg par­fü­möt lop­tak közel 1,6 mil­lió forint érték­ben. Ugyan­ezen üzlet­lánc egy másik üzle­té­ből 8 üveg par­fü­möt vit­tek el, a lopást azon­ban ész­lel­te a biz­ton­sá­gi őr, aki a mene­kü­lő tol­va­jok kezé­ből a par­fü­mök­kel teli tás­kát ki tudta kapni, így a kár ez eset­ben megtérült.

Egy kecs­ke­mé­ti áru­ház­ból ágyneműhuzat-garnitúrákat vit­tek el a vád­lot­tak fize­tés nél­kül, majd épp a közel­ben par­ko­ló autó­juk­ba pakol­ták be, ami­kor az áru­ház üzlet­ve­ze­tő­je utá­nuk ment és fel­szó­lí­tot­ta őket a ter­mé­kek vissza­adá­sá­ra. A tol­va­jok ekkor bepat­tan­tak a jár­mű­be és el akar­tak haj­ta­ni, amit az üzlet­ve­ze­tő úgy igye­ke­zett meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy az autó mögé állt. Azért, hogy az árut meg­tart­sák, a tol­vaj sofőr nagy sebes­ség­gel tolat­ni kez­dett, kis híján elüt­ve az őket fel­tar­tóz­ta­tó üzletvezetőt.

Elő­for­dult több eset­ben, hogy ész­lel­ve a lopást, az eladók rájuk szól­tak és a tol­va­jok a ter­mé­ke­ket hát­ra­hagy­va elmenekültek.

33 üzlet­ből össze­sen mint­egy 3,6 mil­lió forint érté­kű áru ello­pá­sa írha­tó a bűn­ban­da számlájára.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg az erő­sza­ko­san fel­lé­pő tár­suk­nak rab­lás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.