Főoldal » Hírek » Lopás miatt börtönbüntetésre ítélhetik a többszörös visszaeső férfit - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik ugyan­azon a napon mint­egy fél óra különb­ség­gel két­szer men­tek be lopni ugyan­ab­ba a bolt­ba.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2020. júli­us 17-én, 06 óra 10 perc­kor, majd fél órá­val később ugyan­ab­ba az esz­ter­go­mi bolt­ba ment be, és mind­két­szer ter­mé­ke­ket lop­tak.

Egyi­kük a vegyi áruk sorá­nál a polc­ról levett ter­mé­ke­ket a tás­ká­já­ba rej­tet­te, miköz­ben társa köz­vet­le­nül mel­let­te állva tar­tot­ta a tás­kát. Ezután a két férfi az édes­sé­gek sorá­ba ment, ott egyi­kük 10 db 100 gram­mos cso­ko­lá­dét rej­tett a tás­ká­já­ba, miköz­ben társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a cse­lek­mé­nyét. A máso­dik alka­lom­mal a vegyi áruk sorá­ból lop­tak ter­mé­ke­ket ugyan­az­zal a mód­szer­rel.

Mind­két­szer a lopott ter­mé­ke­ket tar­tal­ma­zó tás­kát úgy vit­ték ki az üzlet­ből, hogy az egyik férfi a pénz­tá­ros figyel­mét elte­rel­te, míg  a másik a tás­ká­val az üzlet­ből kiment.

A két férfi  a két alka­lom­mal rend­sze­res haszon­szer­zé­si szán­dék­kal össze­sen 24.993 forint érté­kű ter­mé­ke­ket lopott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 12.496 forint vagyon­el­kob­zás­ra, a tár­sát vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 12.496 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.