Főoldal » Hírek » Lopásnak indult, de rablás lett belőle - VIDEÓVAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 29 éves bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő sze­ge­di ille­tő­sé­gű, de oros­há­zi tar­tóz­ko­dá­si helyű férfi ellen.

A rovott múltú férfi leg­utóbb 2020. novem­ber 06-án sza­ba­dult az egyik büntetés-végrehajtási inté­zet­ből, és sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en fel­vet­te a kap­cso­la­tot volt élet­tár­sá­val, aki­től koráb­ban egy gyer­me­ke szü­le­tett. A nő 2021. janu­ár ele­jén közöl­te a fér­fi­val, hogy a továb­bi­ak­ban sem­mi­lyen kap­cso­la­tot nem kíván fenn­tar­ta­ni vele, és ne men­jen a laká­sá­ra. Ennek elle­né­re a ter­helt 2021. janu­ár 06-án éjje­li 1 óra körül elment a nőhöz és beko­pog­ta­tott az abla­kán. A sér­tett ekkor már hívni kezd­te tele­fo­non a rend­őr­sé­get, ezalatt a férfi bemá­szott a kerí­té­sen az udvar­ra, és egy rúgás­sal berúg­ta a lakó­ház bejá­ra­ti ajta­ját. A ház­ban kikap­ta a nő kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját, és azt a föld­höz vágva eltör­te, majd arcon ütöt­te a sér­tet­tet, ököl­lel meg­ütöt­te a kar­ját, és egy alka­lom­mal bele­rú­gott a comb­já­ba is. A rend­őrök kiér­ke­zé­se­kor a ter­helt még a sér­tett lakó­há­zá­ban volt, onnan állí­tot­ták elő az Oros­há­zi Rendőrkapitányságra.

Az erő­sza­kos férfi 2021. janu­ár 25-én kife­je­zet­ten lopá­si szán­dék­kal ment be egy oros­há­zi dro­gé­ri­á­ba. A bevá­sár­ló­ko­sa­rá­ba tett egy borot­vát, két szem­ránck­ré­met, egy arc­kré­met, és két par­fü­möt össze­sen 30.000 forint érték­ben, majd a pénz­tárt meg­ke­rül­ve az üzlet kijá­ra­ta felé indult, és menet köz­ben a kosár­ból a tás­ká­já­ba kezd­te pakol­ni a ter­mé­ke­ket. Az üzlet biz­ton­sá­gi őre meg­pró­bál­ta fel­tar­tóz­tat­ni a tol­vajt, a bejá­rat­nál utol­ér­te, meg­ra­gad­ta, de neki­es­tek az üzlet foto­cel­lás ajta­já­nak, amely emi­att kitört. A ter­helt az eltu­laj­do­ní­tott áru­cik­kek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben dula­kod­ni kez­dett a biz­ton­sá­gi őrrel, sza­ba­dul­ni pró­bált a fogá­sá­ból, és ennek érde­ké­ben ellök­te magá­tól a másik fér­fit. Miu­tán kisza­ba­dult, a ter­helt a bevá­sár­ló­ko­sa­rat és a még benne lévő ter­mé­ket az üzlet előtt elej­tet­te, majd elfu­tott. A biz­ton­sá­gi őr néhány méter­re lema­rad­va egé­szen addig üldöz­te a fér­fit, amíg az az üzlet­től 60-70 méter­re a még nála lévő eltu­laj­do­ní­tott áru­cik­ke­ket el nem dobál­ta. Végül a rend­őrök fog­ták el a közel­ben néhány perc múlva. A lopás­sal oko­zott kár tel­jes mér­ték­ben meg­té­rült, de a foto­cel­lás bejá­ra­ti ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val az üzlet­nek 750.000 forin­tos kára keletkezett.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a 2021. janu­ár 25-e óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn a bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig. Ezen felül a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, álla­pít­sa meg, hogy a tör­vény ere­jé­nél fogva fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, ille­tő­leg köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 120.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás az Oros­há­zi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

Az ese­tet az illat­szer­bolt és egy szom­szé­dos gyógy­szer­tár kame­rá­ja rögzítette: