Főoldal » Hírek » Lopásnak indult, vesztegetés és testi sértés lett a vége – fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy házas­pár ellen, akik lopni men­tek a „kábel­kert­be”, ahol tet­ten érték őket, majd lebu­ká­suk után a férfi meg­vesz­te­get­te az őrt, végül mivel ez a kísér­le­te kudarc­ba ful­ladt, az autó­val tör­té­nő mene­kü­lés köz­ben áthaj­tott a férfi lábán.

A vár­me­gyei főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férj és fele­sé­ge 2022 tava­szán lopni men­tek a Vison­ta kül­te­rü­le­tén lévő réz- és alu­mí­ni­um kábe­lek táro­lá­sá­ra hasz­nált „Kábel­kert­be”, ahová a drót­ke­rí­tést kivág­va beju­tot­tak. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét ész­lel­te a terü­let biz­ton­sá­gi őre. Az őr fel­ada­ta volt a léte­sít­mény köze­lé­ben ille­ték­te­le­nül tar­tóz­ko­dó, vagy gya­nú­san visel­ke­dő sze­mé­lyek iga­zol­ta­tá­sa, vala­mint a jog­sze­rű intéz­ke­dés­nek ellen­sze­gü­lő, vagy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sén tet­ten ért sze­mély elfo­gá­sa és vissza­tar­tá­sa a rend­őr­ség meg­ér­ke­zé­sé­ig.

A tet­ten­érés után a férj annak érde­ké­ben, hogy az őr meg­szeg­je a mun­ka­kö­ri köte­les­sé­gét, és ne jelent­se a mun­kál­ta­tó­já­nak, illet­ve a ható­sá­gok­nak az ő és fele­sé­ge cse­lek­mé­nyét, 20.000 forin­tot aján­lott fel a fér­fi­nek, aki ezt vissza­uta­sí­tot­ta.

A vád­lot­tak ezután a gép­jár­mű­höz men­tek, és el akar­tak haj­ta­ni a hely­szín­ről. Az őr a távo­zó vád­lot­tak elé állt, a férj azon­ban azért, hogy ki tud­ják vonni magu­kat a lopá­si kísér­let miat­ti fele­lős­ség­re vonás alól, nagy gáz­zal elin­dult az őr felé, aki­nek el kel­lett ugra­nia a sze­mély­gép­ko­csi elől annak érde­ké­ben, hogy a férfi vád­lott ne üsse el őt. A gép­jár­mű bal első kere­ke ennek elle­né­re ráhaj­tott a sér­tett jobb lábán lévő bakancs­ra, de csak az acél­be­té­tes első részét érte el, ezért az őrnek nem kelet­ke­zett sérü­lé­se.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fit – aki vissza­eső­nek minő­sül – ható­sá­gi eljá­rás­ban vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­nek a kísér­le­té­vel, míg fele­sé­gét ez utób­bi bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, még fele­sé­gé­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készül­tek.