Főoldal » Hírek » Lopások után ezúttal rabolt – letartóztatták - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letar­tóz­tat­ta azt a 36 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki egy üzlet­ből sze­szes­italt lopott, majd a lopott áru meg­tar­tá­sa érde­ké­ben bán­tal­maz­ta az üzlet­ve­ze­tőt.

A férfi 2021. feb­ru­ár 2-án dél körül bement az egyik sal­gó­tar­já­ni élel­mi­szer­bolt rak­tár­he­lyi­sé­gé­be, és ott magá­hoz vett két üveg whis­kyt. Az egyik üve­get a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, a másik üve­get azon­ban elej­tet­te. Az össze­tö­rő üveg zajá­ra fel­fi­gyelt az egyik eladó, és szá­mon kérte a tol­vajt, aki az elő­adó­té­ren keresz­tül kiment az üzlet­ből, anél­kül, hogy vissza­ad­ta volna az italt.

Az üzlet előt­ti jár­da­sza­ka­szon utol­ér­te őt az üzlet­ve­ze­tő, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen vissza vele az üzlet­be, adja vissza az eltu­laj­do­ní­tott italt, majd meg­fog­ta a ruhá­za­tát azért, hogy vissza­tart­sa őt, és a lopott italt vissza­ve­gye.

Erre a férfi az ital meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az üzlet­ve­ze­tő bal felső kar­ját meg­szo­rí­tot­ta, azt meg­ra­gad­ta és rán­gat­ta, majd ellök­te magá­tól a nőt, így a fogás­ból kisza­ba­dul­va a zsák­mánnyal együtt elsza­ladt.

A gya­nú­sí­tott több­ször ült már bör­tön­ben lopá­sok miatt, a mos­ta­ni cse­lek­mé­nyét több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el úgy, hogy elle­ne bíró­sá­gi szak­ban és a rend­őr­ség előtt is foly­nak eljá­rá­sok.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint nem­csak az a rab­lás, ha az elkö­ve­tő erő­szak­kal vagy fenye­ge­tés­sel veszi el más­tól annak dol­gát, hanem az is rab­lás, ha a tet­ten ért tol­vaj a dolog meg­tar­tá­sa végett alkal­maz erő­sza­kot. A rab­lás­nak pedig már az alap­ese­te is ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, füg­get­le­nül az eltu­laj­do­ní­tott dolog érté­ké­től.

Mivel pedig a vissza­eső tol­vaj­nak ezút­tal már erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény róha­tó a ter­hé­re, az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pedig az ügyé­szi indít­vány­ban írtak­nak helyt adva el is ren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.

A vád­lott őri­zet­be véte­le­kor kiadott – fotók­kal is ellá­tott – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/italt-akart-lopni-rablas-lett-belole-orizetbe