Főoldal » Hírek » Lopni és rabolni ment a hatósági házi karantén hatálya alatt – VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki az elren­delt ható­sá­gi házi karan­tén sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel előbb lopni, más­nap pedig rabol­ni indult Kaposváron.

A bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben egy helyi áru­ház­ban össze­sen 5.318,- forint érték­ben élel­mi­sze­re­ket és koz­me­ti­ku­mo­kat rej­tett a tás­ká­já­ba, azon­ban ami­kor a ter­mé­kek kifi­ze­té­se nél­kül akart távoz­ni a pénz­tár­tól, a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ellen­őr­zés alá von­ták, és tőle a jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott áru­cik­ke­ket visszavették.

Mivel az áru­ház­ban nem járt siker­rel, a vád­lott más­nap úgy akart pénz­hez jutni, hogy Kapos­vár egyik for­gal­mas útke­resz­te­ző­dé­sé­ben, egy jár­da­szi­ge­ten vára­ko­zó idős asszony kezé­ből pró­bál­ta meg kirán­ta­ni annak kézi­tás­ká­ját. A férfi több­szö­ri pró­bál­ko­zá­sa elle­né­re azon­ban a sér­tett nem enged­te el a tás­kát, ezért a vád­lott annál fogva a gya­lo­gos átke­lő­hely köze­pé­ig húzta az idős asszonyt, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. Cse­lek­mé­nyé­vel a vád­lott csak akkor hagyott fel, ami­kor egy járó­ke­lő a sér­tett segít­sé­gé­re sietett.

A sér­tett ezután egy köze­li áru­ház­ba ment, ahol a biz­ton­sá­gi őrök segít­sé­gét kérte, mivel a férfi néhány méte­res távol­ság­ból még min­dig követ­te őt. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ezért érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, és a jár­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig vissza is tar­tot­ták a vád­lot­tat. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók ezt köve­tő­en őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A rab­lá­si kísér­le­tet a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, a fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: