Főoldal » Archív » Lopni vitte élettársa gyermekeit a sarkadi nő – vádat emeltek ellene

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség több lopás, rab­lás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat egy 25 éves sar­ka­di nő ellen, aki élet­tár­sa gyer­me­ke­it is fel­hasz­nál­ta bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal nő 2018. júli­us 16-án egy sar­ka­di kis­ke­res­ke­del­mi áru­ház­ban külön­bö­ző fogyasz­tá­si cik­ke­ket vett magá­hoz 4.315 forint érték­ben, majd azo­kat az elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján a bejá­ra­ti for­gó­aj­tó felett kiad­ta élet­tár­sa gyer­mek­ko­rú fiá­nak, azon­ban a lopá­son tet­tén érték őket. Ugyan­ide ment lopni és ismét rajta kap­ták a nőt 2018. augusz­tus 10-én is, ami­kor egy 529 forint érté­kű fog­kré­met rej­tett a tás­ká­já­ba, amit az élet­tár­sá­nak a gyer­mek­ko­rú leá­nya végig­né­zett.

Fél órá­val később elmen­tek egy sar­ka­di játék­bolt­ba, ahol a nő a gyer­mek­kel meg­be­szél­te, hogy elte­re­li az eladó figyel­mét, ezalatt a lány külön­bö­ző játé­ko­kat visz ki az üzlet­ből. Amíg a nő az eladó­val beszélt, a gyer­mek 13.400 forint érték­ben egy gumi gyer­mek­me­den­cét és egy fel­fúj­ha­tó gumi uni­kor­nist vitt ki a bolt­ból.  Miu­tán távoz­tak, a tulaj­do­nos ész­lel­te a lopást, ezért utá­nuk ment kerék­pár­ral, és egy dohány­bolt­nál érte utol őket. Ekkor a gyer­mek kerék­pár­já­nak kosa­rá­ból a saját­já­ba helyez­te át a meden­cét, majd távoz­ni akart, azon­ban a nő vissza­vet­te a meden­cét, a fér­fit szi­dal­maz­ni kezd­te, agresszí­van, táma­dó­lag lépett fel vele szem­ben, meg­ölés­sel fenye­get­te. A sér­tett ekkor a rend­őr­sé­get hívta, és kiér­ke­zé­sü­kig vissza­tar­tot­ta a ter­hel­tet és a gyer­me­ket.

A nő ezen cse­lek­mé­nye­ken túl 2018. júni­us 29-én egy sar­ka­di ingat­lan­ba ment be, ahon­nan 28.000 forint kész­pénzt vitt el, míg 2018. októ­ber 12-én egy isko­la elől lopott el egy 10.000 forint érté­kű kerék­párt.

A nővel szem­ben három rend­be­li lopás, rab­lás és két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján a kiszab­ha­tó bün­te­té­si tétel­ke­ret 2-12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, koráb­ban szin­tén rab­lás bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, így külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő nővel szem­ben – tel­jes­kö­rű beis­me­ré­se ese­té­re – bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló mér­té­kes indít­ványt ter­jesz­tett elő.