Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lopott a takarítónő - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy a 40-es éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki taka­rí­tó­ként dol­goz­va a mun­ka­he­lyé­ről lopott nagy érté­kű gépeket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő egy győri bar­kács­áru­ház­ban dol­go­zott taka­rí­tó­ként 2023 már­ci­u­sá­tól. 2023 ápri­li­sá­ban a kora reg­ge­li órák­ban, a nyi­tás előt­ti taka­rí­tás során az elkö­ve­tő külön­bö­ző ter­mé­ke­ket bon­tott ki, és rej­tett el a taka­rí­tó­sze­rek szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált kis­ko­csi­ján, így akkus fúró­kat, akkus csa­var­hú­zó­kat, össze­sen több mint 150 000,- Ft érték­ben. Az áru­kat utána az öltö­ző­ben a tás­ká­já­ba rej­tet­te, a cso­ma­go­lá­su­kat pedig kidobta.

Cse­lek­mé­nyét az áru­ház kame­ra­rend­sze­rén nyo­mon követ­te a biz­ton­sá­gi őr, és a mun­ka­idő végez­té­vel, mikor a nő haza indult ellen­őriz­ték a tás­ká­ját, így az ello­pott dol­gok vissza­ke­rül­tek az áruházhoz.

Az eljá­rás során tar­tott ház­ku­ta­tás­kor a nő lakó­he­lyé­ről továb­bi, koráb­ban ello­pott ter­mé­kek, így akku­mu­lá­to­rok, ütve­fú­ró gép, akku­mu­lá­tor töl­tők, plé­dek kerü­le­tek elő több mint 300 000,- Ft érték­ben, melye­ket a vád­lott koráb­ban tulaj­do­ní­tott el. Az áruk vissza­vé­te­lé­vel a kár nagy része megtérült.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.