Főoldal » Archív » Lopott alkatrész arzenál egy ceglédberceli autószerelőnél

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a ceg­léd­ber­ce­li fér­fi­val szem­ben, aki­nek autó­sze­re­lő műhe­lyé­ben 45 lopott sze­mély­gép­ko­csi alkat­ré­sze­it talál­ták meg a rendőrök.

 2014 decem­be­ré­ben egy férfi vásá­rolt egy törött sze­mély­gép­ko­csit, és azt elvit­te a bűn­ügy vád­lott­já­nak ceg­léd­ber­ce­li autó­sze­re­lő műhe­lyé­be. A vád­lott azt ígér­te, hogy más­fél, két hónap alatt meg­ja­vít­ja a 3,6 mil­lió forint érté­kű jár­mű­vet. Az autó­sze­re­lő azon­ban nem tar­tot­ta a határ­időt, hite­get­te meg­bí­zó­ját, aki fel­je­len­tést tett a Ceg­lé­di Rendőrkapitányságon.

A nyo­mo­zók a sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás során ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a vád­lott autó­sze­re­lő műhe­lyé­ben. Ott nagy mennyi­sé­gű, bon­tott gép­jár­mű alkat­részt, elekt­ro­ni­kai alkat­részt és karosszé­ria­ele­me­ket találtak.

Az alkat­ré­szek nagy része Magyar­or­szág külön­bö­ző váro­sa­i­ból – így Buda­pest­ről, Pécs­ről, Győr­ből, Sió­fok­ról, Szol­nok­ról, Pest megye váro­sa­i­ból - 2007 novem­be­re és 2015 júli­u­sa között ello­pott 45 sze­mély­gép­ko­csi­ból szár­ma­zott. Több­nyi­re lég­zsá­kok, azok elekt­ro­ni­ká­ja, ellen­őr­ző műsze­rei, köz­pon­ti rádi­ók kerül­tek elő 30.000-280.000,- forin­tig ter­je­dő értékben.

A vád­lott az alkat­ré­sze­ket lénye­ge­sen olcsóbb áron sze­rez­te meg, tudva arról, hogy azok lopás­ból származnak.

A ház­ku­ta­tás során több mint 11 mil­lió forint érté­kű lopott alkat­részt talál­tak meg és fog­lal­tak le a nyomozók.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel és sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.