Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lopott áruval töltötték meg a hátizsákot – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy szi­get­vá­ri üzlet­ben lopást elkö­ve­tő élet­tár­sak ellen.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­ik­ben járó férfi és nő 2024. már­ci­us 1-jén kora dél­után azért men­tek be egy szi­get­vá­ri üzlet­be, hogy onnan külön­bö­ző árut lop­ja­nak el. A vád­lot­tak 10 per­cet tar­tóz­kod­tak az üzlet­ben, ahol ezalatt szá­mos ter­mé­ket – sam­po­no­kat, tus­für­dő­ket, 14 cso­mag sza­lá­mit és egyéb élel­mi­sze­re­ket - rej­tet­tek a tás­ká­juk­ba, össze­sen 71.072 forint értékben.

A pénz­tár­hoz érve egy üveg kólát kifi­zet­tek, majd ki akar­tak menni az áru­ház­ból. A biz­ton­sá­gi őr azon­ban meg­ál­lí­tot­ta és a biz­ton­sá­gi iro­dá­ba kísér­te őket, ahol vissza­ad­ták a lopott termékeket.

A vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség, ami két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A fér­fi­val szem­ben elzá­rás, a nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka az ügyé­szi indítvány.

Az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja által rög­zí­tett fel­vé­te­len a lopás látható.