Főoldal » Hírek » Lopott autó, lopott padlólapok - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26, egy 18 és egy 14 éves fiú ellen, akik nóg­rá­di lakó­he­lyü­kön egy éjsza­ka  alatt több bűn­cse­lek­ményt is elkövettek.

A vád­irat sze­rint a három fia­tal elha­tá­roz­ta, hogy egy hazai bur­ko­ló­lap gyár­tó­tól jelen­tős mennyi­sé­gű pad­ló­la­pot lop­nak el és érté­ke­sí­te­nek. 2022 júli­u­sá­nak egyik éjsza­ká­ján bemász­tak a cég telep­he­lyé­re és közel 200 m2 csem­pét kihord­tak a szom­szé­dos füves területre.

A bur­ko­ló­la­pok elszál­lí­tá­sá­ra egy közel­ben lakó férfi két, utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ját akar­ták enge­dély nél­kül hasz­nál­ni. A jár­mű­vek ajta­já­nak zár­ja­it meg­ron­gál­ták, az egyik műszer­fa­lát meg­bon­tot­ták és az elekt­ro­mos rend­szer műkö­dés­be hozá­sá­val pró­bál­ták bein­dí­ta­ni az autót, azon­ban nem jár­tak sikerrel.

Kis idő eltel­té­vel a falu­ban sétál­va talál­tak egy nyi­tott álla­po­tú gép­jár­mű­vet, beszáll­tak és a motor­ház­te­tő fel­nyi­tá­sa köz­ben meg­ron­gál­ták a belső alkat­ré­sze­ket is. Az autó elekt­ro­mos csat­la­ko­zó veze­té­két kés­sel elvág­ták, eltá­vo­lí­tot­ták a motor­tér­ből az akku­mu­lá­tort, amit a leg­idő­sebb vád­lott később haza­vitt magával.

A lopás­sal 1.277.213 forint, a ron­gá­lá­sok­kal 287.040 forint kárt okoz­tak a sértetteknek.

Az ügyész­ség lopás bűn­tet­té­vel és jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ta meg őket. A bün­te­tett elő­éle­tű leg­idő­sebb elkö­ve­tő­vel szem­ben 3 év sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás, a 18 éves fiú­val szem­ben 180 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés, míg a leg­fi­a­ta­labb tár­suk­kal szem­ben 1 év pró­bá­ra bocsá­tás a vád­irat úgy­ne­ve­zett „mér­té­kes indít­vá­nya”, mely beis­me­ré­sük ese­tén vár­hat rájuk. Emel­lett együt­te­sen meg kell fizet­ni­ük össze­sen 108.142 forint bűn­ügyi költ­sé­get és a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igényt is.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A mér­té­kes indít­vány­ról köz­ért­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-mertekes-inditvany/

A kép a szem­le során készült.