Főoldal » Hírek » Lopott autót próbált Magyarországról kicsempészni – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mol­dáv fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly feb­ru­ár­ban pró­bált meg Romá­ni­á­ba csem­pész­ni egy Milá­nó­ból lopott nagy­ér­té­kű autót.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 15-én rövid­del éjfélt meg­elő­ző­en jelent­ke­zett kilé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­ről Romá­ni­á­ba a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­he­lyen egy sváj­ci honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je­ként. A kilép­te­tés­kor elvég­zett ellen­őr­zés során gya­nús­sá vált gép­ko­csi­ról a nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy rend­szá­ma és for­gal­mi enge­dé­lye hami­sít­vány, vala­mint alváz­szá­mát is átütöt­ték, vezér­lő­egy­sé­gét mani­pu­lál­ták. A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a mint­egy 10 mil­lió forint érté­kű autót 2020. janu­ár végén Milá­nó­ban tulaj­do­ní­tot­ták el.

A fér­fit egy isme­rő­se bízta meg Olasz­or­szág­ban azzal két nap­pal koráb­ban, hogy az elmon­dá­sa sze­rint prob­lé­más autót jut­tas­sa el Buka­rest­be és ehhez a másolt okmá­nyok mellé egy másolt indí­tó kul­csot is adott neki.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, továb­bá közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.