Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lopott és rabolt a bűnbanda – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt 9 fia­tal­ko­rú­val és 3 fel­nőt­tel szem­ben, akik több tucat bűn­cse­lek­ményt követ­tek el Buda­pest szerte.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a banda 2023. júni­us­tól novem­be­rig köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, lop­tak élel­mi­szert, par­fü­möt, külön­bö­ző ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­sé­ge­ket – gyors­bü­fét, étter­met, kür­tős kalá­cso­zót, fagyi­zót, reg­ge­li­ző helyet – tör­tek fel, ahon­nan ételt, kész­pénzt vagy tech­ni­kai esz­kö­zö­ket vit­tek el.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket – ame­lye­ket a vád­irat 47 vád­pont­ban mutat be – alkal­man­ként néhá­nyan vagy töb­ben együtt, társ­tet­tes­ként követ­ték el, oly­kor a vád­lot­tak egy része figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a tár­sai tevé­keny­sé­gét. A vád­nak része egy rab­lás is, ami­kor az egyik fiú a Blaha Lujza téren kikap­ta egy férfi kezé­ből a tás­ká­ját, és ami­kor a sér­tett utána futott, a tol­vaj társa elgán­csol­ta. A sér­tett­nek az esés csont­ját törte.

A nyo­mo­zás­ban 14 gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki, egy fel­nőtt és egy fia­tal­ko­rú ügyét azon­ban el kel­lett különíteni.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a 12 vád­lot­tat üzlet­sze­rű lopá­sok­kal, egyi­kü­ket rab­lás­sal is vádol­ja. Az egyik fiú a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let­ből meg­szö­kött, így őt fogoly­szö­kés­sel is vádol­ja az ügyészség.

A vád­lot­tak­kal szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség – az elkö­ve­tők körül­mé­nye­i­hez egyé­ni­e­sít­ve – javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, pró­bá­ra bocsá­tást, köz­ér­de­kű mun­kát, elzá­rást indít­vá­nyoz, az egyik – külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő – fel­nőtt nővel szem­ben pedig bör­tön­bün­te­tést. A vád­lot­tak több­sé­ge jelen vagy más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság az ügy­ről továb­bi fotó­kat tar­tal­ma­zó cik­ket adott ki a Zsaru Maga­zin­ban, amely itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/tobb-tucat-betores-van-a-szamlajukon

A  rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés során készült fény­ké­pe­ken a fel­tört zár és a pénz­tár­gé­pi pénz­tar­tók láthatók.