Főoldal » Archív » Lopott gázzal üzemeltette a fuvarszervezéshez használt autóit egy férfi

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen gon­dat­lan köz­ve­szély­oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt.

A vád­lott mis­kol­ci lakó­há­zá­ban 2012. év augusz­tu­sá­ban a cég meg­szün­tet­te a gáz­szol­gál­ta­tást, és lesze­rel­te a gáz­mé­rőt. A vád­lott a gáz­el­osz­tó veze­ték­re sza­bály­ta­la­nul vissza­csat­la­ko­zott, és méret­len gáz­zal látta el az ott­ho­ná­ban műkö­dő gáz­be­ren­de­zé­se­ket, majd a ház gará­zsá­ban kiala­kí­tott egy töl­tő­ál­lo­mást.  Ez úgy műkö­dött, hogy egy komp­resszor segít­sé­gé­vel sűrí­tet­te a sza­bály­ta­la­nul véte­le­zett gázt, és ezzel látta el azo­kat a sze­mély­gép­jár­mű­ve­ket, ame­lyek­kel egy inter­ne­tes olda­lon keresz­tül szer­ve­zett sze­mély­szál­lí­tást végzett.

A férfi ház­tar­tá­si célra 646.760 forint, sze­mély­fu­va­ro­zás­ra 6.168.789 forint gázt tulaj­do­ní­tott el jogtalanul.

A vád­lott 2016. év júli­us hónap­já­tól a laká­sa mel­let­ti vil­lany­órát meg­ke­rül­ve rácsat­la­ko­zott a méret­len fázi­sok­ra, és 81.603 forint érték­ben vil­la­mos­ener­gi­át lopott.

A férfi a sza­bály­ta­lan gáz­vé­te­le­zés­hez, és az autók CNG tar­tá­lya­i­nak töl­té­sé­hez alkal­mat­lan anyag­mi­nő­sé­gű sze­rel­vé­nye­ket hasz­nált. Ezen okból folya­ma­to­san fenn­állt a gáz­szi­vár­gás lehe­tő­sé­ge, illet­ve a szel­lőz­te­tés hiá­nya, továb­bá az elekt­ro­mos esz­kö­zök közel­sé­ge miatt fenn­állt a szik­ra­kép­ző­dés, és a rob­ba­nás­ve­szé­lyes gáz­kon­cent­rá­ció kelet­ke­zé­sé­nek veszé­lye, amely a kör­nye­zet­ben lévő épü­le­te­ket, sze­mé­lye­ket és köz­mű­ve­ket is folya­ma­to­san veszélyeztette.

A sér­tet­tek a fel­me­rült káruk meg­té­rí­té­se iránt az eljá­rás­ban pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.