Főoldal » Hírek » Lopott, hogy lophasson - gyorsított eljárásban állt bíróság elé - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 42 éves férfi a múlt hónap­ban követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Az egyik alka­lom­mal, egy újbu­dai üzlet­köz­pont­ban egy csí­pő­fo­gót tulaj­do­ní­tott el, majd azzal vágta le egy cipő­ről az áru­vé­del­mi esz­közt. Egy másik eset­ben sarok­csi­szo­lót lopott azért, hogy azzal vágja le egy bicik­li­ről a lakatot. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a 42 éves férfi 2021 novem­be­ré­ben két újbu­dai bevá­sár­ló­köz­pont­ból, össze­sen négy­szer lopott külön­bö­ző ter­mé­ke­ket úgy, hogy azok egy részé­ről az áru­vé­del­mi esz­közt eltá­vo­lí­tot­ta. Volt olyan, hogy elő­ször a műsza­ki osz­tály­ról egy csí­pő­fo­gót tulaj­do­ní­tott el, majd átment a ruhá­za­ti osz­tály­ra, ahol ezzel a csí­pő­fo­gó­val vágta le egy cipő­ről az áru­vé­del­mi eszközt.

A vád­lott a múlt hónap­ban, egy IX. kerü­let­ben par­ko­ló autó­ról a már­ka­jel­zé­se­ket tulaj­do­ní­tot­ta el. Két nap­pal később, egy IX. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban - amely­nek terü­le­tén fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok foly­tak - eltu­laj­do­ní­tott egy akku­mu­lá­to­ros sarok­csi­szo­lót, majd azzal az üzlet­köz­pont előtt az egyik kerék­pár­ról levág­ta a zárat, ezután a bicik­li­vel elhajtott.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá elren­del­te egy vele szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 3 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elren­del­te a vád­lott letartóztatását.

A fel­vé­te­le­ken az autó­ról lefe­szí­tett már­ka­jel­zé­sek, vala­mint a bicik­li ello­pá­sa látható.