Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lopott itallal pezsgőzött - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a fér­fi­val szem­ben, aki egy sport­pá­lya iro­da­épü­le­té­be tört be, és onnan pezs­gőt lopott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott  2023. szep­tem­ber 26-án egy vár­me­gyei kis­te­le­pü­lés sport­pá­lya mel­let­ti iro­da­épü­le­té­nek abla­kát csa­var­hú­zó­val befe­szí­tet­te, és onnan ello­pott egy üveg 5 lite­res 30.000 forint érté­kű, illet­ve egy üveg 2.000 forint érté­kű pezs­gőt, amit ott­ho­ná­ban meg­ivott. A férfi a csa­var­hú­zó­val egy másik abla­kot is meg­pró­bált kife­szí­te­ni, azon­ban ez nem járt siker­rel. Az ablak­ban 280.000 forint kárt okozott.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A fel­vé­te­len az iro­da­épü­let abla­ká­nak fesze­ge­té­se látható.