Főoldal » Archív » Lopott műszereket hirdettek – lebuktak

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves, és egy 38 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik az egyi­kük mun­ka­he­lyé­ről ello­pott gépek inter­ne­tes eladá­sá­ból igye­kez­tek pénzt szerezni.

Az egyik vád­lott már évek óta egy sal­gó­tar­já­ni gyár­ban dol­go­zott, ami­kor 2016 tava­szán pénz­szű­ké­be került. Mivel mun­ka­kö­ré­nél fogva könnyen hoz­zá­fér­he­tett külön­bö­ző szer­szá­mok­hoz, továb­bá azt tapasz­tal­ta, hogy a por­tán sosem vizs­gál­ják át a ruhá­za­tát és a tás­ká­ját, elha­tá­roz­ta, hogy néhány kis­gép eltu­laj­do­ní­tá­sá­val fog anya­gi hely­ze­tén javítani.
Ekkor­tájt ismer­ke­dett meg egy adás­vé­tel kap­csán a másik vád­lot­tal, mesélt neki ter­ve­i­ről, társa pedig biz­to­sí­tot­ta, hogy meg fogja vásá­rol­ni tőle a lopott holmikat.
2016 máju­sá­ban az I. rendű vád­lott a mun­ka­he­lyé­ről több rész­let­ben eltu­laj­do­ní­tott 15 mérő­órát, 6 csi­szo­ló­gé­pet és egy pre­cí­zi­ós nagyí­tót úgy, hogy azo­kat mun­ka­idő­ben a háti­zsák­já­ba rej­tet­te, majd a műszak végén kisé­tált velük az üzem­ből. A kis­gé­pe­ket – jóval áron alul – rög­tön tovább­ad­ta a másik vád­lott­nak, aki azo­kat egy hir­de­té­si por­tá­lon meg­hir­det­te, és néhá­nyat sike­rült is gyor­san értékesítenie.
Idő­köz­ben azon­ban a gyár egyik alkal­ma­zott­ja fel­fi­gyelt az eltűnt kis­gé­pek­kel azo­nos esz­kö­zö­ket kíná­ló hir­de­tés­re, amire jelent­ke­zett, hogy meg­bi­zo­nyo­sod­jon arról, való­ban a gyár­ból szár­ma­zó gépe­ket árulják-e az inter­ne­ten. Néhány esz­közt meg is vásá­rolt, melye­ket a cég a gyári szá­mok alap­ján azo­no­sí­ta­ni tudott, ezért fel­je­len­tést tett.
A nyo­mo­zás során előbb a hir­de­tés fel­adó­ját, majd hama­ro­san az üzemi tol­vajt is beazo­no­sí­tot­ta a rendőrség.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek 645.000 forint kárt okoz­tak, mely­ből 390.000 forint térült meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, a II. rendű vád­lot­tal szem­ben nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat; a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár és a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek meg­té­rí­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.