Főoldal » Archív » Lopott rendszám volt a járművén – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a gép­ko­csi­já­val úgy köz­le­ke­dett idén Sze­ge­den, hogy arra két - más-más jár­mű­re kiál­lí­tott - rend­szám­táb­lát sze­relt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a tulaj­do­ná­ban álló jármű rend­szám­táb­lá­it 2019. júni­u­sá­ban egy­szer már meg­ha­mi­sí­tot­ta, ami miatt bün­te­tő­el­já­rás indult, a rend­őr­ség a rend­szá­mo­kat lefog­lal­ta.

Emi­att a nő előbb ellop­ta egy újsze­ge­di ház előtt par­ko­ló autó első rend­szám­táb­lá­ját, majd azt, vala­mint egy másik gép­ko­csi­ra kiál­lí­tott rend­szá­mot – melyet isme­rő­sé­től kapott – fel­sze­rel­te a saját jár­mű­vé­re. Ezután köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­val Sze­ge­den, de a rend­őrök ész­re­vet­ték.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat három rend­be­li egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja, s a koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás­hoz tör­té­nő egye­sí­té­sé­re tett indít­ványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.