Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lopott személyazonossággal garázdálkodott az interneten

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség hamis vád, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és zak­la­tás miatt emelt vádat egy 26 éves pécsi fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­se fény­ké­pé­vel akart párt talál­ni, majd a lopott alte­re­gó­val bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A vád­lott az egyik inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon volt osz­tály­tár­sa fény­ké­pét fel­hasz­nál­va lét­re­ho­zott egy pro­filt, melyen keresz­tül ismer­ked­ni kez­dett egy kapos­vá­ri lánnyal.  Az ismer­ke­dés ele­in­te jól ala­kult, azon­ban a vád­lott egyre több illet­len kérést inté­zett a sér­tett­hez, aki erre vála­szul meg­sza­kí­tot­ta vele a kapcsolatot.

A férfi ebbe nem nyu­go­dott bele, ezért zak­lat­ni kezd­te a lányt. Előbb kéret­len hívá­so­kat inté­zett hozzá, később már meg­fe­nye­get­te. A sér­tett­ben komoly féle­lem ala­kult ki, ezért a rend­őr­ség­hez for­dult, azon­ban aka­ra­tán kívül nem a való­di elkö­ve­tőt, hanem a vád­lott által enge­dély nél­kül hasz­nált fény­ké­pen sze­rep­lő fia­tal­em­bert jelen­tet­te fel, akit az eljá­rás során gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki.

A nyo­mo­zás során azon­ban fény derült a való­di elkö­ve­tő kilé­té­re, így a fia­tal­em­ber­rel szem­ben a nyo­mo­zást megszüntették.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.