Főoldal » Archív » Lopott traktorral ment szeszes italt venni az ittas nyíracsádi férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a mun­kál­ta­tó­ja enge­dé­lye nél­kül vitte el a tanyán lévő trak­tort azért, hogy Berettyó­új­fa­lu­ban sze­szes italt vásá­rol­jon.

A vád­lott 2018 máju­sá­tól dol­go­zott a sér­tett alkal­ma­zá­sá­ban juhász­ként Berettyó­új­fa­lu köze­lé­ben egy tanyán. A sér­tett a tanyán tar­tot­ta az otta­ni mun­ka­vég­zés­hez szük­sé­ges trak­tort, ott ren­del­ke­zés­re állt annak az indí­tó­kul­csa is, azon­ban a vád­lott azt nem vezet­het­te, mivel veze­tői enge­dé­lye sem volt.

2018. május 27-én a nap folya­mán a vád­lott nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott, majd 13 óra 30 perc körü­li idő­ben a sér­tett távol­lé­té­ben elvet­te a trak­tor indí­tó­kul­csát és a jár­mű­vel a tanyá­ról Berettyó­új­fa­lu­ba ment, hogy az egyik áru­ház­ban sört vegyen magá­nak.

Az áru­ház par­ko­ló­já­ban a vád­lott rend­őri iga­zol­ta­tá­sá­ra került sor, mely­nek kere­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi erő­sen ittas álla­pot­ban volt.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.