Főoldal » Archív » Lottózóba ment rabolni, vádemelésre került sor ellene - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, azzal a 38 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai fér­fi­vel szem­ben, aki egy évvel ezelőtt kira­bolt egy lot­tó­zót Békéscsabán.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2015. május hónap­tól kez­dő­dő­en egy béké­si cég alkal­ma­zá­sá­ban állt üzlet­kö­tő mun­ka­kör­ben. A fel­ada­ta az volt, hogy a cég reform élel­mi­sze­re­it buda­pes­ti és Pest megyei üzle­tek­be szál­lít­sa és érté­ke­sít­se. A vád­lott már május hónap­ban sem szá­molt el sza­bá­lyo­san a heti bevé­tel­lel mun­kál­ta­tó­ja felé, majd 2015. augusztus-szeptember hónap­ja­i­ban ismét magá­nál tar­tott 418.000.-Ft bevé­telt. 2015. októ­be­ré­re nagy össze­gű adós­sá­got hal­mo­zott föl, és tar­to­zá­sa­i­nak vissza­fi­ze­té­sé­re nem látott reá­lis lehe­tő­sé­get, ezért elha­tá­roz­ta, hogy kira­bol­ja a lakó­he­lyé­hez köze­li egyik békés­csa­bai lot­tó­zót, ahol egyéb­ként törzs­ven­dég volt.

A vád­lott 2015. októ­ber 5-én 21 óra körü­li idő­ben – zárás előtt 1-2 perc­cel – sötét ruhá­zat­ban, arcát elrej­tő, fejé­re húzott maszk­ban, baseball-sapkában, kezé­ben kés­sel beron­tott az üzlet­be. A vád­lott oda­sza­ladt a pult mellé, a pénz­tár­nál álló alkal­ma­zott­hoz, és őt a kés­sel fenye­get­ve a bevé­tel átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. Az alkal­ma­zott a rab­lás előtt éppen kiürí­tet­te a kasszát és a napi bevé­telt, 190.000.-Ft-ot a pult­ra tette, hogy azt zárás után bete­szi a pán­cél­szek­rény­be. A vád­lott ész­re­vet­te a pul­ton elhe­lye­zett pénzt, azt fel­kap­ta, és elme­ne­kült a helyszínről.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, kisebb érték­re foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel és két rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret – a hal­ma­za­ti bün­te­tés­re figye­lem­mel – 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés büntetés.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és ren­del­je el a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban kisza­bott pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát. A vád­irat értel­mé­ben a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 500.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lott­nak kell áll­nia. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

G y u l a, 2016. év októ­ber hó 11. napján.

Dr. Veress Gab­ri­el­la                                                                                                                  cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

2016. 10. 11. Békés