Főoldal » Hírek » Lövöldözés a zenei rendezvény után - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2019 novem­be­ré­ben Pécsett, egy zenei ren­dez­vény után össze­ve­re­ked­tek és egyi­kük egy gáz­pisz­toly­ból több lövést is leadott. 

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2019. novem­ber végén Pécs egyik ren­dez­vény­köz­pont­já­ban tar­tott zenés ese­mé­nyen vet­tek részt. Annak végén, haj­nal­ban, talál­koz­tak egy­más­sal a szó­ra­ko­zó­hely terem részé­ből kilép­ve, közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, a köz­tük lévő rossz viszony, koráb­bi bán­tal­ma­zás és egyéb sérel­mek miatt.

A szó­vál­tás során két vád­lott a kezük­ben lévő üve­get dobta a másik két vád­lott felé, illet­ve egyi­kük egy isme­ret­len esz­köz­zel meg is szúr­ta az első­ren­dű vád­lott jobb comb­ját. A köl­csö­nös szi­dal­ma­zás és han­gos­ko­dás során az egyik üveg­gel meg­do­bott férfi elesett, a szét­tört üveg­szi­lán­kon meg­csú­szott, majd a nála lévő gáz­ri­asz­tó pisz­toly­ból két löve­dé­ket kilőtt a táma­dói felé.

A lövés után két vád­lott a hely­szín­ről elme­ne­kült, a töb­bi­ek pedig a hely­szí­nen vár­ták meg a rend­őr­ség kiérkezését.

A vád­lot­tak nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen tanú­sí­tot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást, mely mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett. Őket a Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyeget.