Főoldal » Hírek » Machetével ölte meg a gyermekeit védő anyát

Gyer­me­ke­it védő édes­anyát ölt meg kegyet­len módon egy férfi. A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat és nem lát lehe­tő­sé­get fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy huszon­há­rom éves férfi - 2019. decem­ber 30-án a dél­utá­ni órák­ban a X. kerü­let, Har­mat utcá­ban követ­ni kezd­te a vele egy eme­le­tes ház­ban lakó és haza­fe­lé tartó kis­ko­rú sér­tet­tet. A vád­lott haza­ment, magá­hoz vett egy bozót­vá­gó kést és más fegy­ver­nek minő­sü­lő tár­gya­kat is, azért, hogy a kis­ko­rút bán­tal­maz­za, majd a szom­széd­ban lakók­hoz ment és becsen­ge­tett. A lakás­ban a vád­lot­tal koráb­ban sem­mi­lyen kap­cso­lat­ban nem álló édes­anya és kis­ko­rú gyer­me­kei tar­tóz­kod­tak. Az ajtót az édes­anya nyi­tot­ta ki, akire a férfi rátá­madt és bán­tal­maz­ni kezd­te. Az édes­anya utol­só lehe­le­té­ig, han­go­san védte gyer­me­ke­it, a férfi az elfo­gás­tól tart­va el is mene­kült, a nő azon­ban a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A buj­ká­ló táma­dót a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság egy napon belül elfog­ta és őri­zet­be vette.

A vád­irat­nak tár­gya még az is, hogy a férfi 2019 decem­be­ré­ben egy másik sér­tett sérel­mé­re sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tést is elkö­ve­tett, illet­ve gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, minő­sí­tett eseti sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, vala­mint – fel­vé­te­lek meg­szer­zé­sé­ben meg­nyil­vá­nu­ló – gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­ra, vala­mint a férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel az ügyész­ség nem lát lehe­tő­sé­get arra, hogy a vád­lott a bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra legyen majd bocsát­ha­tó, ezért indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság zárja ki ennek lehe­tő­sé­gét.

 

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.