Főoldal » Hírek » Macsétével támadt a sértettre egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő az élet­tár­sát ért sérel­met akar­ta meg­to­rol­ni, ezért macsé­té­vel támadt egy másik fér­fi­ra, aki viszont kés­sel pró­bál­ta őt megszúrni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott élet­tár­sa 2022. júli­us ele­jén, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő élel­mi­szer­bolt­ban vitá­zott egy másik nővel, köl­csö­nö­sen szid­ták egy­mást. Aznap este a vád­lott és a másik nő élet­tár­sa tele­fo­non egyez­tet­tek, hogy talál­koz­nak, és meg­be­szé­lik a tör­tén­te­ket. A másik nő élet­tár­sa az élel­mi­szer­üz­let par­ko­ló­já­ban várta a vád­lot­tat, egy kést vitt magá­val, amit a far­zse­bé­ben tar­tott. A férfi autó­val jött és már úgy szállt ki, hogy nála volt egy több, mint fél méter pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kés.

Mind­ket­ten a köl­csö­nös bán­tal­ma­zás szán­dé­ká­val érkez­tek, egy­más felé indul­tak, és a másik férfi elő­vet­te a kést és maga előtt tar­tot­ta. A vád­lott a bozót­vá­gó kés­sel anél­kül, hogy a férfi táma­dott volna, a fejé­re ütött, miköz­ben ő a kés­sel a vád­lott hasa irá­nyá­ba szúrt, de nem érte el, ezért pusz­ta kéz­zel tör­té­nő vere­ke­dést akart provokálni.

A sér­tett férfi könnyebb sérü­lést szen­ve­dett el, azon­ban a bozót­vá­gó kés­sel tör­té­nő köze­pes ütés élet­ve­szé­lyes, míg a nagy erejű ütés akár halá­los sérü­lést is okoz­ha­tott volna.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a bozót­vá­gó kés elkobzásával.

A kést hasz­ná­ló sér­tet­tel szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult elkü­lö­ní­tet­ten büntetőeljárás.