Főoldal » Hírek » Macskaalomba rejtették a kokaint - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy öt főből álló bűn­ban­dá­val szem­ben. Tag­jai Hol­lan­di­á­ból, egy ott élő tár­suk, vala­mint egy nem­zet­kö­zi sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó sofőr köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több mint négy éven át koka­int, exta­syt és spee­det csem­pész­tek Magyar­or­szág­ra, amit Oros­há­zán, Sze­ge­den és Buda­pes­ten terjesztettek.

A vád­irat sze­rint a Hol­lan­di­á­ban élő, rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tó vád­lott rég­óta bará­ti viszony­ban volt azzal a sze­ge­di fér­fi­val, aki­vel 2015 nya­rán meg­ál­la­pod­tak abban, hogy hol­land kap­cso­la­tai révén kábí­tó­szert sze­rez be és jut­tat el Magyar­or­szág­ra. A kábí­tó­szer keres­ke­dők ettől kezd­ve a minél nagyobb anya­gi haszon érde­ké­ben szer­ve­zet­ten együtt­mű­köd­tek, egy­más tevé­keny­sé­gét segí­tet­ték, a meg­ren­de­lés, a szál­lí­tás és az elosz­tás, érté­ke­sí­tés fel­ada­ta­it meg­osz­tot­ták egy­más között.

A bűn­ban­da tag­jai egy­más között „virág­nyel­ven” beszél­tek: az adott kábí­tó­szer faj­tá­ra hasz­nált kife­je­zés­sel – „orchi­dea”, „kóla”, „olaj”, „rózsa” - közöl­ték egy­más­sal tele­fo­non, mikor, milyen kábí­tó­szer­ből, mek­ko­ra mennyi­ség­re van szükségük.

A kábí­tó­szer hol­lan­di­ai beszer­zé­sé­hez szük­sé­ges kész­pénzt a kinti tag­nak járó juta­lék­kal együtt a sze­ge­di vád­lott egy nem­zet­kö­zi sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó bűn­tár­suk segít­sé­gé­vel jut­tat­ta ki, majd ugyan­ez a sofőr hozta be – a szo­ká­sos heti fuvar­jai során – a hol­land tag által meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szer csomagokat.

A keres­ke­dő banda 2015 augusz­tu­sá­tól 2018 nya­rá­ig leg­alább 68 kg spee­det, 68 ezer db exta­sy tab­let­tát szer­zett be, amit az üzle­tet finan­szí­ro­zó sze­ge­di tag maga érté­ke­sí­tett tovább nagyobb tétel­ben az oros­há­zi és kis­kun­ha­la­si keres­ke­dő tár­suk­nak. A kis­kun­ha­la­si elkö­ve­tő koka­in­nal átita­tott és macs­ka­alom­ba rej­tett szö­vet­anyag­ból a hol­lan­di­ai társ által beszer­zett ún. „fel­ütő­a­nyag” segít­sé­gé­vel 11 kg koka­int nyert ki, amit a banda Buda­pes­ten értékesített.

A Bács-Kiskun megyei rend­őrök egy köz­úti ellen­őr­zés során a fuva­ro­zást végző tag­nál koka­int, kan­na­biszt és amfe­ta­mint talál­tak. A lefog­lalt porok és tab­let­ták kábí­tó­szer tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak ötszö­rö­se volt.

Az ügyész­ség a bűn­ban­da tag­ja­it kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és mind az ötük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­ak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.