Főoldal » Hírek » Magából kikelve bántalmazta volt barátnőjét a férfi – videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben volt barát­nő­je sió­fo­ki laká­sá­nak köze­lé­ben leen­ged­te a sér­tett autó­já­nak kere­ke­i­ből a leve­gőt, majd ami­kor ő szá­mon kérte a cse­lek­ményt, dur­ván bán­tal­maz­ta a par­ko­ló­ban.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2019 novem­be­ré­től állt szo­ros érzel­mi köte­lék­ben a sér­tet­tel, azon­ban a nő több­szö­ri pró­bál­ko­zás után végül csak 2020 júli­u­sá­ban tudott sza­ba­dul­ni a kap­cso­lat­ból, mert tar­tott a férfi reak­ci­ó­já­tól.

A sér­tett félel­me nem volt alap­ta­lan, a sza­kí­tást köve­tő 2 nap múlva a vád­lott a nő laká­sá­hoz ment, de miu­tán a csen­gő per­ce­kig tartó nyo­má­sát köve­tő­en sem enged­te be a sér­tett, a volt barát­nő par­ko­ló­ban leál­lí­tott kocsi­já­hoz indult.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét a lakás erké­lyé­ről a sér­tett figye­lem­mel kísér­te és mivel arra gya­na­ko­dott, hogy az abron­csok­ból kieresz­tet­te a leve­gőt, egy isme­rő­sé­vel a vád­lott távo­zá­sát köve­tő­en lement a jár­mű­höz.

A férfi azon­ban nem távo­lo­dott el messzi­re, hanem a kocsi­nál álló nőhöz lépett és han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te. A sér­tett elke­se­re­dé­sé­ben a fér­fit arcon csap­ta, ami­től a vád­lott még inkább indu­lat­ba jött. A fel­dü­hö­dött férfi ekkor volt barát­nő­jét hanyatt lökte, a föld­re került nőt több­ször ököl­lel és tenyér­rel is meg­ütöt­te arcán, majd a sér­tett véde­ke­zés­ből fel­emelt tér­dé­be két­szer erő­sen bele­rú­gott.

A segít­sé­gért kia­bá­ló, 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett nő bán­tal­ma­zá­sá­nak az vetett véget, hogy egy autós látva mi tör­té­nik, kiszállt kocsi­já­ból és felé­jük tar­tott, mire a vád­lott gyor­san távo­zott a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fel­vé­telt a sér­tett rög­zí­tet­te: