Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Magánnyomozót alkalmazott, de nem fizetett – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki az elvég­zett munka után nem fizet­te ki a meg­bí­zott magán­nyo­mo­zó­kat.

A vád­irat sze­rint a deb­re­ce­ni férfi 2021 októ­be­ré­ben meg­bí­zott egy céget, hogy nyo­moz­za­nak a barát­nő­je után és ellen­őriz­zék, hogy hűtlen-e. Az elkö­ve­tő 2021. októ­ber 22-én sze­mé­lye­sen is talál­ko­zott a tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­vel, és abban álla­pod­tak meg, hogy a munka elvég­zé­se után össze­sí­tik a költ­sé­ge­ket, amit a fér­fi­nak utó­lag kell majd kifi­zet­ni.

A sér­tett cég elvé­gez­te a mun­kát, ami­vel több mint egy­mil­lió forint mun­ka­dí­juk kelet­ke­zett. Az ered­mény­ről és a díj­ról is tájé­koz­tat­ták az elkö­ve­tőt, de a férfi előbb külön­bö­ző kifo­gá­sok­kal halo­gat­ta a fize­tést, majd elér­he­tet­len­né vált. A sér­tett tár­sa­ság kára nem térült meg, ezért a bün­te­tő­el­já­rás­ban kér­ték annak meg­fi­ze­té­sét.

A deb­re­ce­ni rend­őr­ség nyo­mo­zá­sa során az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó fér­fi­val szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, ami nem veze­tett ered­mény­re.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az eljá­rást a vád­lott távol­lé­té­ben foly­tas­sa le, és a fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re.