Főoldal » Hírek » Magára borította a forróvizes fazekat egy kétéves gyerek- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 21 éves nő ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber ele­jén a dél­előt­ti órák­ban szend­rői házá­ban tar­tóz­ko­dott három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel, vala­mint uno­ka­test­vé­ré­vel és annak gyermekeivel.

Moso­ga­tás­hoz koráb­ban vizet tett fel mele­ged­ni a gáz­tűz­hely­re egy 10 lite­res fazék­ba, de mivel ész­lel­te, hogy a víz már fel­forrt, levet­te a faze­kat a tűz­hely­ről és a szo­bá­ban lévő 60 cm magas dohány­zó­asz­tal­ra tette, hogy kihűljön.

Ezután leg­ki­sebb gyer­me­ké­vel fog­lal­ko­zott, tisz­tá­ba akar­ta tenni, ezért oda­ment a kis­ágy­hoz, így nem figyelt a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó két éves fiára, aki a forró víz­zel teli faze­kat magá­ra húzta, és a víz ráömlött.

A vád­lott azon­nal segít­sé­get kért, a men­tő­szol­gá­la­tot is érte­sí­tet­te, akik a hely­zet súlyos­sá­ga okán heli­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­ház­ba a gyermeket.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gyer­mek olyan súlyos 8 napon túl gyó­gyu­ló har­mad­fo­kú for­rá­zá­si sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül­nek és az ellá­tá­suk során sokk­ta­la­ní­tás­ra és inten­zív terá­pi­á­ra volt szükség.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it azért nem látta előre, mert a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmulasztotta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.