Főoldal » Hírek » Magára és társára gyújtotta a zárkát – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról szóló vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát annak a vissza­eső vád­lott­nak az ügyé­ben, aki magá­ra és tár­sá­ra gyúj­tot­ta a zár­kát.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2019 janu­ár­já­ban emelt vádat az ellen a közép­ko­rú férfi ellen, aki a vád sze­rint fog­va­tar­tá­sa során, az ember­ölés bűn­tet­te miatt koráb­ban vele szem­ben kisza­bott jog­erős fegy­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa alatt, a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön­ben egy zár­ka­tár­sa jelen­lé­té­ben nap­köz­ben fel­gyúj­tot­ta annak ágy­mat­ra­cát. A kelet­ke­zett tüzet az őrség elol­tot­ta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek a kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en 2020 júni­u­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott kény­szer­in­téz­ke­dé­sét az eljá­ró tör­vény­szék 6 hónap eltel­té­vel felül­vizs­gál­ta és fenn­tar­tot­ta.

A vád­lott a dön­tés ellen fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz eljut­ta­tott indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a vissza­eső vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ról szóló vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lyé­re figye­lem­mel.