Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Magára hagyta a balesetben súlyosan megsérült kerékpárost – videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki nem adott elsőbb­sé­get a sér­tett kerék­pá­ros­nak, aki emi­att az autó­nak ütkö­zött. A vád­lott a hely­szí­nen meg­állt, ám kis idő múlva elhaj­tott anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna a súlyo­san sérült nőnek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 1-én a kora dél­utá­ni órák­ban egy Kalo­csa kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen lévő útke­resz­te­ző­dés­ben nem adott elsőbb­sé­get a jobb­ról érke­ző, idős női kerék­pá­ros részé­re, aki emi­att kerék­pár­já­val az autó­nak ütkö­zött és elesett. A bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott az autó­já­val meg­állt, ám miu­tán a sér­tett fel­állt, a hely­szín­ről elhaj­tott anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna a súlyo­san sérült idős nő részére.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon elő­írá­sát, amely sze­rint az útke­resz­te­ző­dés­ben a jár­mű­vel elsőbb­sé­get kell adni min­den jobb­ról érke­ző jármű részére.

Az ügyész­ség a fér­fit a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő – a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett – bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben  fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A vide­ó­fel­vé­te­len a bal­eset előz­mé­nyei és az lát­ha­tó, hogy a  vád­lott hely­szín­ről elhajt.