Főoldal » Archív » Magaslest lopott a frissen szabadult férfi

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 26 éves fér­fit, aki dara­bok­ban akar­ta ellop­ni az egyik Nagy­atád kör­nyé­ki vadász­tár­sa­ság magas­le­se­it.

A bör­tön­ből nem­rég sza­ba­dult, a koráb­bi vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye miatt külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban egy Nagy­atád­hoz köze­li falu hatá­rá­ban fel­fi­gyelt három magas­les­re, és elha­tá­roz­ta, hogy azo­kat ellop­ja azért, hogy fahá­zat épít­sen, míg a fenn­ma­ra­dó faanya­got eltü­zel­je.

A férfi ezután ott­ho­ná­ból hozott egy fej­szét, illet­ve szer­zett egy motor­fű­részt is, majd a magas­lest fel­dön­töt­te, és a szer­szá­mok­kal elkezd­te bon­ta­ni, ezt köve­tő­en pedig a faanyag egy részét kerék­pár­ral haza­vit­te. A nagy­atá­di rend­őrök azon­ban tudo­mást sze­rez­tek a bűn­cse­lek­mény­ről, és a vád­lott házá­nál lévő, ille­tő­leg az erdő­ben hagyott faanya­got lefog­lal­ták.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben 40 nap elzá­rás bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jog­erő­re emel­ke­dett.