Főoldal » Hírek » Magatehetetlen élettársára gyújtotta a házat egy nő - rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2020. júli­us 5-én maga­te­he­tet­len élet­tár­sá­ra gyúj­tot­ta a házat.

A vád­irat sze­rint a ter­helt az élet­tár­sa fiá­val fenn­ál­ló hara­gos viszo­nya miatt úgy dön­tött, hogy fel­gyújt­ja a mányi házat, ahol hár­man éltek együtt. A nő ben­zint vásá­rolt a köze­li töl­tő­ál­lo­má­son, majd ami­kor az élet­tár­sa fia távo­zott a ház­ból, a ben­zint szét­lo­csol­ta a  föld­szin­ten és a tető­tér­ben. A nő az üzem­anya­got meg­gyúj­tot­ta úgy, hogy tudta, hogy a koráb­bi agy­vér­zé­se miatt maga­te­he­tet­len élet­tár­sa az alag­sor­ban tar­tóz­ko­dik, majd távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tet­tet a tüzet ész­le­lő szom­szé­dok men­tet­ték ki a ház­ból, így sérü­lést nem szenvedett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtotta-a-hazat-elmenekult-vegul-feladta