Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Magával akarta vinni a gyermekeit a halálba

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség több tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez egy 31 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2013. júni­us 23-án a haj­na­li órák­ban Kecs­ke­mé­ten öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg és magá­val akar­ta vinni a halál­ba négy kis­ko­rú gyer­me­két is. A nő a gyer­me­kei tes­té­re vér­nyo­más csök­ken­tő tapa­szo­kat ragasz­tott, ame­lyek közül akár egy is vég­ze­tes lehe­tett volna. A súlyo­sabb ered­mény bekö­vet­ke­zé­sét a gyors orvo­si beavat­ko­zás aka­dá­lyoz­ta meg.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.06.16.